BrainMark > Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tư vấn

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) chính là “phần hồn của doanh nghiệp”, là nét đẹp, là cái “gen” của doanh nghiệp, sẽ trường tồn theo thời gian, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của Văn hóa doanh nghiệp:

 • Là yếu tố chi phối hầu hết mọi tư duy, tinh thần, đạo đức của doanh nghiệp.
 • Văn hoá chi phối những thái độ, hành vi của toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.
 • Doanh nghiệp không có văn hóa rõ ràng giống như một con người không có định hướng cuộc đời.
 • Các công ty phát triển lớn mạnh đều có nền văn hóa doanh nghiệp vững chắc.
 • Doanh nghiệp có văn hoá sẽ có những quy tắc đạo đức để nói chuyện với thế giới bên ngoài.

Nội dung tư vấn về Văn hoá doanh nghiệp của BrainMark:

 • Khảo sát hiện trạng ứng dụng văn hoá doanh nghiệp
 • Soạn lập Hệ tư tưởng Tập đoàn, Công ty
 • Soạn lập Sổ tay Văn hoá cho toàn cộng ty
 • Thiết kế Sổ tay Văn hoá theo hướng ứng dụng
 • Thực hiện Video các phần nội dung văn hoá giao tiếp.
 • Thực hiện Huấn luyện văn hoá cho tất cả CBNV toàn công ty.
 • Lập kế hoạch Truyền thông Văn hoá
 • Đánh giá ứng dụng văn hoá doanh nghiệp của các phòng ban

Với tư cách là đơn vị đi đầu, đã tư vấn thành công và đang tiếp tục hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong nước, BrainMark tin rằng sẽ hỗ trợ thành công việc triển khai tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách khoa học và đạt hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp của quý vị.