Tư vấn

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG BRAINBOS

BrainBOS (Brain Business Operating System) là mô hình giúp các doanh nghiệp tạo sức mạnh tăng trưởng với 7 yếu tố (Seven Key Components): Tầm nhìn, cấu trúc, sản phẩm, con người, thực thi và văn hóa. Đây là nhóm 7 yếu tố tạo ra ngôi nhà phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn theo mô hình tăng trưởng BrainBOS do BrainMark cung cấp gồm:

Tư vấn xây dựng tầm nhìn (BrainVIS)
Tư vấn xây dựng cấu trúc doanh nghiệp (BrainCRE)

Tư vấn phát triển sản phẩm (BrainPDS)
Tư vấn con người (BrainCOM)
Tư vấn quy trình chuẩn (BrainSOP)
Tư vấn thực thi hiệu quả (BrainAUD)
Tư vấn Văn hóa doanh nghiệp (BrainCOC)

Xem thêm

Tư vấn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC - KPI 

BrainMark là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay BrainMark đã tư vấn cho hơn 568 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả dự án KPI. Các bước BrainMark triển khai tư vấn KPI được thực hiện theo quá trình như sau:

Xây dựng mục tiêu và BSC - KPI Công ty
Xác dựng mục tiêu và BSC - KPI phòng ban
Xây dựng mục tiêu và KPI nhân viên
Xây dựng ngân hàng KPI cá nhân
Xây dựng tiêu chí thái độ hành vi
Huấn luyện toàn công ty triển khai thực hiện
Áp dụng phần mềm BSC - KPI do BrainMark cung cấp

Xem thêm

Tư vấn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P 

Lương 3P là hệ thống lương được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng, Công Bằng và Khuyến Khích cho mỗi thành viên trong công ty phát huy hết tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Lương 3P được BrainMark tư vấn xây dựng theo hệ thống quốc tế và được áp dụng chuẩn mực tại Việt Nam:

P1 - Position - Lương theo vị trí
P2 - Person - Lương theo năng lực
P3 - Performance - Lương theo hiệu quả
Xây dựng hệ thống khung, bậc lương
Chuyển đổi hệ thống lương cũ sang hệ thống 3P

Xem thêm

Tư vấn

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

BrainMark thường tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng Khung chuẩn năng lực, định giá hệ thống chức danh nhằm xây dựng hệ thống lương 3P, chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Xác định mục đích đề án
Chuẩn hóa hệ thống các chức danh
Xây dựng bộ khung năng lực
Sắp xếp năng lực cho từng vị trí
Đánh giá năng lực từng cá nhân
Đề xuất đào tạo và chính sách nhân sự liên quan

Xem thêm

Tư vấn

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Hệ thống quản lý được xây dựng dựa trên cở sở lý luận và thực tiễn để hình thành các nguyên tắc đánh giá. Phương pháp này được sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, lĩnh vực kinh doanh.

Hệ thống quản lý là mô hình miêu tả các cấu thành của quản lý kinh doanh và mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận này.
Hệ thống quản lý là cấu trúc khái quát về việc quản lý mô hình kinh doanh và được ứng dụng độc lập cho từng hoạt động, mô hình kinh doanh riêng rẽ trong tổng thể doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn

CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING

Marketing là một hoạt động tiên phong trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. BrainMark cung cấp các dịch vụ Tư vấn Marketing với  quan điểm cùng doanh nghiệp khảo sát, hoạch định, triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing.

Tư vấn nghiên cứu thị trường.
Tư vấn phân khúc thị trường và chọn lựa khách hàng mục tiêu.
Tư vấn định vị thương hiệu.
Tư vấn hoạch định chiến lược Marketing trên cơ sở chiến lược công ty.
Tư vấn lập kế hoạch Marketing tích hợp.

Xem thêm

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO  

Dịch vụ In-house training của BrainMark
cung cấp cho doanh nghiệp những định hướng
học tập và phát triển của các chuyên gia
trong cùng lĩnh vực hoạt động.
Một số chương trình tiêu biểu

Dự án

Những khách hàng tiêu biểu của BrainMark

BrainMark Consulting & Training

"Chúng tôi cam kết tư vấn ứng dụng và đào tạo thực tiễn dẫn đầu Việt Nam"

- Tiến sĩ John Martino, Chủ tịch Danh dự -

Khách hàng và Đối tác nói về chúng tôi

Liên hệ